امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

نام کامل دستگاه و زمینه کاربری :

۱ بیوفتومتر biophotometer غلظت سنجی پروتئین و DNAا
۲ اسپکتروفتومتر Spectrophotometer غلظت سنجی پروتئین و DNAا
۳ ترموسایکلر
۴ الایزاریدر Eliza reader آزمایشات الایزا
۵ سانتریفوژ یخچالدار جداسازی نمونه ها
۶ سانتریفوژ دور بالا High speed centrifuge جداسازی نمونه ها
۷ میکروفیوژ Microfuge جداسازی نمونه ها
۸ فریزر ۷۰- نگهداری نمونه ها
۹ شیکر انکوباتور Shaking Incubatorا
۱۰ فور Incubatorا
۱۱ سونیکاتور Ultrasonic processor خرد کردن سلول
۱۲ هود بیولوژیک کلاس ۲ کشت سلول
۱۳ Co2 انکوباتور Co2 incubator کشت سلول
۱۴ میکروسکوپ ایمنوفلورسنس Fluoresence microscope کشت سلول
۱۵ میکروسکوپ اینورت Invert microscope کشت سلول
۱۶ عکسبرداری از ژل Gel documentation systemا
۱۷ سیستم کروماتوگرافی Liquid chromatography جداسازی پروتئین ها
۱۸ سیستم ژل الکتروفورز الکتروفورز پروتئین -DNAا
۱۹ سیستم های الکتروفورز افقی و عمودی
۲۰ PH متر PH meter اندازه گیری PHا
۲۱ شیکر Shaker مخلوط کردن
۲۲ آب مقطر گیری Water purification system خالص کردن آب
۲۳ بلاک هیتر Block heater دفریز کردن نمونه ها
۲۴ ورتکس Vortex مخلوط کردن نمونه ها
۲۵ بن ماری Water bath ایجاد دمای مناسب
۲۶ ترانس بلات Trans_Blot ایمنو بلاتینگ
۲۷ اتو کلاو High pressure sterilizer استریل کردن
۲۸ Real-Time PCRا
۲۹ تغلیظ کننده
۳۰ اتاق سرد Cold Roomا

 
 

نظری داده نشده است