کارکنان آزمایشگاه

ریاست آزمایشگاه

دکتر حسن مروتی   دکترای تخصصی علوم تشریح (بافت شناسى، آناتومى، جنین شناسى)

 

Full Name: Hassan Morovvati
Academic Rank: Full Professor
E-Mail: hmorovvati@ut.ac.ir
Department: Department of Basic Veterinary Sciences
Fax: 021- 66933222
Education:
1995 D.V.M,Doctor of Veterinary Medicine, Shahid Chamran of Ahvaz
2005 PhD,,Anatomical Sciences (Histology, Anatomy, Embryology), Shahid Chamran of Ahvaz

کارکنان

دکتر مژگان احمدزاده راجی  ( دکترای تخصصی نانوبیوتکنولوژی )

دکتر محمد طاهری  (دکترای تخصصی بیوتکنولوژی)

پرستو یوسفی (کارشناس ارشد زیست شناسی)

 

 

 
 

نظری داده نشده است